A.B. & J. Noyes Foundation

Family Tree

 • Robert Parker
  (1550–?)
 • Mary Eudith Burge-Collins
  (1555–?)
 • William Noyes
  (1568–?)
 • Anne Parker
  (1576–1657)
 • Nicholas Noyes
  (1614–1701)
 • Mary Cutting
  (1622–1701)
 • John Knight
  (1621–?)
 • Bathsheba Ingersoll
  (1629–1705)
 • Timothy Noyes
  (1655–1718)
 • Mary Knight
  (1657–?)
 • Obadiah Ward
   
 • Joanna Mixer
   
 • Nicholas Noyes
  (1701–1765)
 • Sarah Ward
  (1703–1790)
 • Samuel Noyes
  (1737–?)
 • Hanna Faulkner
   
 • Jacob Wales
   
 • Clarissa Ensignck
   
 • Susanna Hartman
   
 • Samuel Noyes
  (1778–?)
 • Elizebeth Wales
   
 • Daniel Webster Noyes
  (1824–1888)
 • Frances C. Baldwin
   
 • William Hartman
  (1820–1890)
 • Catherine Deiesbach
  (1827–1920)
 • Fredrick Webster Noyes
  (1852–1914)
 • Emma Catherine Hartman
  (1857–1949)
 • Jansen F Noyes
  (1884–1974)
 • Agnes Hannah Blancke
  (1880–1972)
 • Nancy Noyes
  (1916–1982)
 • Alfred Faris King
  (1912–1996)
 • Jansen Noyes Jr.
  (1917–2004)
 • Dorothy O’Day
  (1917–2004)
 • Shirley Noyes
  (1920–####)
 • ######
  (####–####)
 • Blancke Noyes
  (1923–1978)
 • Margaret Talbott
  (1927–2003)